Stichting WIMM, Werken met Inclusie, Mogelijkheden en Mobiliteit

Jongeren kunnen om verschillende redenen op grote afstand van de arbeidsmarkt staan. Bijvoorbeeld door een lichamelijke, psychische, sociale of verstandelijke beperking. Stichting WIMM ondersteunt deze jongeren, waarbij preventie (‘uitval’ voorkomen) en participatie belangrijke doelen zijn. Zodat ook deze jongeren een zelfstandig leven kunnen leiden met een eigen inkomen en een sociaal netwerk, waarbij zij goed leren omgaan met de eigen beperkingen.

Waarom ondersteunen we deze jongeren?

De maatschappij verandert en dat heeft gevolgen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt die (nog) niet op eigen kracht kunnen participeren. Van hen wordt steeds meer zelfredzaamheid verwacht: zelf actief aan de slag gaan op de reguliere arbeidsmarkt. Als stichting voelen wij ons betrokken bij de kwetsbaren in de samenleving, die het door hun achterstand en bijbehorende problematiek -een steuntje in de rug nodig hebben. Terwijl ieder individu mogelijkheden heeft, hoe kwetsbaar zijn positie ook is. Stichting WIMM helpt hen de kloof naar participatie te overbruggen door hun zelfvertrouwen te vergroten.

Wat doen we?

We streven naar een maatschappij waarin jongeren in een kwetsbare positie meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen en mee te kunnen doen. Dat vraagt bewustwording in de samenleving. Onze activiteiten zijn gebaseerd op drie pijlers:

  • Voorlichting
  • Lesmethode
  • Advies en ondersteuning

Voorlichting

We geven workshops en lezingen over de (positie van) deze groep jongeren, bijvoorbeeld bij scholen, ouders en professionals in de zorg. Ook informeren we werkgevers over de mogelijkheden die zij deze jongeren kunnen bieden in hun bedrijf of organisatie.

Lesmethode

De lesmethode 'Blik op autisme' is bedoeld voor rij-instructeurs in Nederland en is onderdeel van de training ‘Leren omgaan met ASS/AD(H)D tijdens het leren auto rijden’. Deze training wordt in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis, Universiteit van Hasselt en De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doorontwikkeld. Het huidige handboek bij de lesmethode wordt waar nodig aangepast en verder ontwikkeld op basis van ontvangen reacties en nieuw onderzoek.

Het handboek biedt informatie over het geven van rijles aan (jong)volwassenen met de diagnose AD(H)D of een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Hun kans op het halen van een rijbewijs is groter als rij-instructeurs weten welke invloed AD(H)D en autisme hebben bij het leren autorijden. Zonder deze kennis en specifieke aanpassingen in het lestraject lopen pogingen om mensen met AD(H)D en/of autisme te leren autorijden vaak op een mislukking uit.

Advies en ondersteuning

  • We ondersteunen projecten die participatie van en werkgelegenheid voor deze doelgroep willen vergroten, bijvoorbeeld door arbeidsplaatsen te creëren.
  • We bieden expertise bij het zoeken naar kansen voor en het versterken van de eigen kracht van deze jongeren.
  • We stimuleren bedrijven en instellingen om de jongeren regulier werk aan te bieden, en we begeleiden deze organisaties daarin.

Mobiliteit als hefboom

Als rij-instructeur voor leerlingen met autisme en/of ADHD ziet Jacco Schlingmann dagelijks hoe belangrijk mobiliteit is voor kwetsbare jongeren. Mobiliteit maakt onderwijs, werk en sociale contacten letterlijk bereikbaar, wat weer een positieve invloed heeft op leefgebieden als wonen, met geld omgaan, relaties, etcetera. Het vergroten van mobiliteit blijkt te werken als een hefboom omdat leren autorijden het sociaal inzicht en de executieve functies ontwikkelt. Met de juiste begeleiding worden rijlessen dus ‘levenlessen’ die het zelfvertrouwen van de jongeren vergroten.

Deze inzichten hebben geleid tot Project START! Leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding. Met Stichting WIMM wordt het stimuleren van zelfvertrouwen en participatie van kwetsbare jongeren via mobiliteit verbreed en verder geprofessionaliseerd.