Autorijschool Blik op Autisme Convenantpartner Samenwerkingsverband Autisme Gelderland

Convenant autisme:

In de provincie Gelderland hebben instellingen uit alle sectoren hun krachten gebundeld in het Convenant Autisme Gelderland. Doel van het Convenant is te komen tot doelmatige en kwalitatief goede samenwerkingsverbanden met betrekking tot autisme in de provincie. 
Door de samenwerking kunnen de leemtes en de gaten die er vallen tussen de verschillende sectoren sneller opgevuld worden. De zorg voor mensen met autisme wordt hierdoor overzichtelijk en toegankelijk.

Contactpersonennetwerk SAG:

Doel van het contactpersonennetwerk is betere samenwerking tussen organisaties over de grenzen van de eigen instelling en sector heen. Door vergroting van onderlinge bekendheid tussen de verschillende instellingen en organisaties wordt de drempel verlaagd om elkaar op te zoeken voor uitwisseling van de kennis en deskundigheid en voor afstemming van het aanbod op elkaar. Men kent elkaar en men is bereikbaar. In het contactpersonennetwerk zijn alle instellingen vertegenwoordigd die het convenant hebben ondertekend. Elk van deze instellingen levert minimaal één contactpersoon, die aanspreekpunt is voor de instelling. Het contactpersonennetwerk komt tweemaal per jaar bij elkaar.

Kernteam SAG:

Het kernteam wordt ingezet bij situaties, die de mogelijkheden van een individuele instelling overstijgen zoals:

  • ingewikkelde hulpvragen waarbij vastlopen dreigt en waarvoor mogelijk vanuit verschillende deskundigheden moet worden samengewerkt;
  • hulpvragen waarbij de inzet van deskundigen uit een of meerdere andere hulpverleningssector(en) wenselijk of noodzakelijk is;
  • situaties waarbij passende zorg- en/of hulpverlening ontbreekt of dreigt te ontbreken.

Conclusie:

Jacco Schlingmann heeft bij zijn Autorijschool Blik op Autisme speciaal aandacht voor (jong)volwassenen met autisme en/of AD(H)D. Naast het rijles geven heeft Jacco Schlingmann een interventie en lesmethode Blik op Autisme geschreven en heeft voor deze initiatieven in 2014 de klASSe award gewonnen. Jacco Schlingmann is actief en heeft erg mooie initiatieven opgezet.